Dharma Treasures

Nẻo Về Của Ý

Một tác phẩm kinh điển về các nội dung cốt lõi của lời Phật dạy, nhưng được viết rất đơn giản, nhẹ nhàng, dễ đọc, dễ thấm... của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh...