We're appreciate your contribution​

Việc cúng dường đóng góp cho việc xây dựng và phát triển hoạt động của Chùa Phổ-Giác có thể thực hiện nhanh chóng an toàn qua zelle hoặc venmo tới tài khoản [email protected]