Hình Ảnh Buổi Giảng Pháp ngày 25/09/2022

Hình ảnh ghi nhận trong buổi giảng pháp ngày 25/09/2022 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Đa Văn Hóa Marin (Multicultural Of Marin – MCM)