Đạo Tràng Phổ Giác kính mừng thượng thọ 70 Hòa Thượng Thích Từ Lực trong ngày pháp thoại hàng tháng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Đa Văn Hóa Marin (MCM) – 20 tháng 11, 2022.