Video: Đạo Tràng Chùa Phổ Giác kính mừng thượng thọ 70 của Hòa Thượng Thích Từ Lực trong buổi pháp thoại hàng tháng (20/11/2022) tại Trung Tâm Đa Văn Hóa Marin (MCM)